Олон нийтийн Паразит Албадан

Нууц талбай шилжин суурьшигчдыг гарч өшиглөж: илүү 400,000 амжилтгүй болсон улс төрийн орогнол хайгчид албадан болно. Зүйд Нүүр нарийн бичгийн дарга