ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ

The popularity of Novamagic has propelled it from the ten millionth to the seven hundred thousandths most popular website in

johnny farnham traitor

ਯੂਹੰਨਾ Farnham – ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀਆ ਵਾਇਸ ਹੋ

ਯੂਹੰਨਾ Farnham ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਗਲੇਨ Wheatley ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਸਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ Reclaim ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਆਯੋਜਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,, calling