ਵ੍ਹਾਈਟ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੀਤੀ

Mark Latham wants to bring back white Australia and straights Factually, ਇਸ ਨੂੰ Whitlam ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ.

ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ

The popularity of Novamagic has propelled it from the ten millionth to the seven hundred thousandths most popular website in