ਵ੍ਹਾਈਟ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੀਤੀ

Mark Latham wants to bring back white Australia and straights Factually, ਇਸ ਨੂੰ Whitlam ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ.