നഷ്ടപരിഹാരം

Available for download is the compensation claim against the state of NSW for the incident as well described in this website. ക്ലെയിം ആകെത്തുക ആണ്

$108,000,000

.

ഈ എൻ.എസ്.ഡബ്ല്യൂ പോലീസ് എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഫലമായി ആണ്. നിലവിലെ പതിപ്പ് 1.01. റോഡ് സ്പൈക് ഉപയോഗത്തിൽ യുഎസ്എ പോലീസ് വീഡിയോകൾ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്കുകൾ കൂടുതൽ ഇറങ്ങി അവ ചീഫ് തെളിവുകൾ ഭാഗമാണ്. മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി നടപടികളിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് പോലെ കൂടുതൽ വീണ്.

അതിന്റെ കോടതി സമർപ്പിച്ച ഒരിക്കൽ ലിങ്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും ഡൗൺലോഡ്

Facebook Comments