ഈ ഞങ്ങൾ ശമീം നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആവശ്യപ്പെടാതെ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ ചില. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പരമാവധി ശ്രമിക്കും പ്രവർത്തിക്കുകയും മുതൽ ഏത് എന്റർപ്രൈസ് പോലെ സമയം കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായി പോയി. അതിന്റെ ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥ തിരക്കിലാണ് നേടുകയും കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ. നിങ്ങളുടെ പറയുക ചേർക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ദാനം

സാക്ഷ്യപത്രം

ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളെ ഈ ലഭിച്ചു അവർ അത് അവർ ഒരിക്കലും ലഭിച്ചു മികച്ച സമ്മാനം എന്ന് ചിന്തിച്ചു. അവരുടെ ഡാഡി അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അറിയും എല്ലാ ദരിദ്രനായി അത്രയേയുള്ളൂ. കുട്ടികളെ ലഭിക്കാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു “ഞാൻ എന്റെ മൗനം സ്നേഹിക്കുന്നു” ക്രിസ്മസ് വളയും.

എന്റെ മകനും മകളും എനിക്കു എന്ത്. അവർ അവരെ ലഭിക്കാൻ നായരാഴ്ച ആവശ്യപ്പെട്ടു “ഞാനെന്റെ സ്നേഹിക്കുന്നു” ക്രിസ്മസ് എനിക്കു നൽകാൻ എന്നാൽ ഞാൻ അറിയില്ല. എങ്ങനെ സുന്ദരമാണ്, ഞങ്ങളെ ഒരു അത്ഭുതകരമായ കുടുംബത്തിലെ ക്രിസ്മസ് മുമ്പോട്ടു രസകരമായ തവണ.

ഇതിന്റെ വ്യക്തിപരവും അർത്ഥം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവർ അങ്ങനെ നിരക്ക്.

പീറ്റർ പോയിട്ടില്ല

പൂച്ച കമ്മലുകൾ

പൂച്ച കമ്മലുകൾ

ഞാൻ പ്രായത്തിലുമുള്ള ഈ തിരയുകയും Wow ചെയ്തു, അവർ ഒര്കണം ആകുന്നു. ഞാൻ എന്റെ പൂച്ചകൾ സ്നേഹിക്കുന്നു ഈ തികച്ചും അത് കാണിക്കുന്നു

നന്ദി നൊവമഗിച് ഇനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഈ ഹാർഡ് പ്രത്യേകം വേണ്ടി. വളരെ ഉടൻ കൂടുതൽ പൂച്ച മോഹന്രാജ് ഇനങ്ങൾ ലഭിക്കും.

ആലിസ് ജോൺസൺ

മെഡിക്കൽ അലേർട്ട് അഭിനയത്തിൽ

ഞാൻ പ്രമേഹരോഗിയാണ് ഒരു മകൻ ഉണ്ടു ഖേദകരവും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് തന്റെ പ്രമേഹ ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാണാം, ഒരു പ്രമേഹ ഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പാരാമെഡിക്കൽ ലാബ് പരിശോധനകളും എല്ലാ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കായി പല മണിക്കൂർ കാത്തിരിക്കുന്നു പകരം തന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചു.
ഞാൻ ഇതുവരെ മികച്ച നിക്ഷേപം, അത് പ്രമേഹ ബ്രേസ്ലെറ്റ് എന്റെ മക്കൾ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു. ഞാൻ ഈ കാര്യം ധരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥായിയായ അവസ്ഥയിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നുമില്ല.
സ്നേഹം വെളിച്ചവും
ജെന്നിയുടെ

ജെന്നി വാഗ്നർ

Facebook Comments